castellà

Aquests estudis tenen com a objectiu que els alumnes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i impartim tres nivells, que corresponen amb el MERC (Marc europeu comú de referència per a les llengües):

– Llengua castellana nivell 1 A1
– Llengua castellana nivell 2 A2
– Llengua castellana nivell 3 A3