Sobre nosaltres

Equip

Centre d’Estudis Vilafranca Excellens  va néixer l’any 1998 amb la finalitat de contribuir a la formació de persones adultes. Des del nostre inici ens vam fixar uns objectius molt clars i concrets: tots centrats en obtenir el reconeixement del Departament d’Ensenyament.

Aquesta fita la vam assolir  l’any 2005 on vam ser autoritzats  pel  Departament d’Ensenyament  com a Centre de Formació d’Adults. Cal considerar que la formació d’adults  és el conjunt d’activitats d’aprenentatge gràcies a les quals les persones adultes desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves competències tècniques i professionals.

A Posteriori  Cev.Excellens  va   rebre l’any  2009  la homologació pel Departament de Treball com a Centre en formació ocupacional. Aquesta formació va dirigida a persones en situació d’atur, amb la finalitat  de millorar la seva qualificació professional i, conseqüentment, la seva inserció laboral.

Un aspecte a considerar  és l’ús de les noves tecnologies en el món de l’ensenyament, per aquesta raó Cev.Excellens  és centre formador i avaluador dels certificats  de L’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació), de l’any 2010. Per mitjà de l’ACTIC, les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Filosofia

  El centre  ha adoptat  la qualitat com una filosofia  d’actuació que s’identifica amb les següents directrius :

  • El treball ben fet i la millora contínua  de les nostres activitats, dels cursos  que impartim i dels processos  de treball.
  • Les Valoracions dels alumnes, del personal del centre, de les famílies i d’altres  organismes vinculats amb el centre, procurant satisfer les seves expectatives.
  • L’adequació dels nostres processos i projectes amb la missió, visió i els valors formulats.
  • L’adopció de metodologies de treball basades en la gestió a partir de dades objectives i la disciplina del treball en equip.
  • La gestió dels processos  orientada a la millora contínua mitjançant la planificació, el desenvolupament i la revisió i la millora d’aquests.
  • La millora dels resultats  definint indicadors, els objectius i avaluant els nivells  de consecució d’aquests.
  • Satisfer les demandes  i les expectatives  de formació de la comunitat educativa (personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etc.)
  •  Educar persones en els valors democràtics  perquè s’integrin plenament en la societat amb la millor preparació personal i intel·lectual possible.
  • Coherència i consens metodològic.

Qualitat

Per assolir tots els nostres compromisos, ens fomentem en el compliment dels  requisits legals i reglamentaris  que s’apliquen  en el Sistema de Gestió de la Qualitat  segons la norma ISO 9001:2008, on ens vam certificar l’any 2009.

L’objecte d’aquest Sistema de Gestió de la Qualitat és fixar els principis, els documents i les responsabilitats  que s’hagin de contemplar al Centre d’Estudis Vilafranca Excellens  per aconseguir una millora contínua, gestionant en tot moment perquè els efectes de les activitats desenvolupades  estiguin en consonància amb la Política definida i el compliment de la ISO 9001:2008, així com demostrar-ho a tercers.

Normes de consulta:

UNE-EN-ISO 9000:2005 – Sistemes de Gestió de la Qualitat – Fonaments i vocabulari.

UNE-EN-ISO 9000:2008 – Sistemes de Gestió de la Qualitat – Requisits

UNE-EN-ISO 9004:2000 – Sistemes de Gestió de la Qualitat – Directrius per a la millora del rendiment.