Formació d’adults

La Formació de Persones Adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge gràcies a les quals les persones adultes desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves competències tècniques i professionals.

El Centre d’Estudis Vilafranca Excellens fou autoritzat pel Departament d’Ensenyament com a Centre de Formació de Persones Adultes, amb el codi 08064660, publicat al DOGC amb el número 4433 del 25/07/2005 en la RESOLUCIÓ EDC/2210/2005, aspecte que ens permet impartir el Graduat en Eduació Secundària Obligatòria.

A més l’any 2012 mitjançant la Resolució ENS/1222/2012, de 5 de juny, vam rebre l’autorització per a impartir els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), Aquest any 2014 hem rebut l’homologació per impartir el Programa de Formació i Inserció (PFI) on el perfil triat ha estat el d’Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.

Per altra banda, el Centre està autoritzat per la Direcció General de Formació de Professional i Educació Permanent, del Departament d’Educació i Formació de la Generalitat de Catalunya per a la realització del curs preparatori per a la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.

Per últim, dins aquesta àrea, la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 – 45 anys es va crear amb l’objectiu d’inserir al món universitari a totes aquelles persones que no hagin superat les PAU o no disposin d’un títol de tècnic superior en formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports.