FORMACIÓ OCUPACIONAL (FOAP)

El programa de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral.

L’objectiu d’aquest programa és, a través d’una formació personalitzada subvencionada, afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i promoció

Persones destinatàries de les accions formatives

Le persones destinatàries de les accions formatives finançades amb aquest programa són, prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO) i també:

– Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda      igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys,

– Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).

– Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.

–  Persones amb baixa qualificació professional.

–  Joves menors de 30 anys.

– Persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activación para el Empleo i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació professional per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.

Les nostres homologacions són:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: FAMÍLIA ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

– [ADGD0208]Gestió integrada de recursos humans

– [ADGD0210]Creació i gestió de microempreses

– [ADGD0308]Activitats de gestió administrativa

– [ADGG0208]Activitats administratives en la relació amb el client

– [ADGG0408]Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

– [ADGG0508]Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: FAMÍLIA COMERÇ I MÀRQUETING

– [COMT0111]Gestió comercial immobiliària

– [COMT0210]Gestió administrativa i financera del comerç internacional 18

– [COMT0311]Control i formació en consum

– [COMT0411]Gestió comercial de vendes

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: FAMÍLIA INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ

– [IFCD0110]Confecció i publicació de pàgines web

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: FAMÍLIA IDIOMES

– [SSCE01]Anglès (A1)

– [SSCE02]Anglès (A2)

– [SSCE03]Anglès (B1)

– [SSCE04]Anglès (B2)