Cicles formatius de grau superior

Prova d’accés al Grau Superior de Formació Professional

INTRODUCCIÓ

Els cicles formatius són els ensenyaments que et preparen per a una determinada professió. Aquests poden ser de grau mitjà o de grau superior, i s’agrupen en famílies professionals  i tenen una durada entre 1.300 i 2000 hores. Una  part d’aquestes hores  està destinada  a la formació en un centre educatiu i una altra part, a la formació pràctica en centres de treball.  Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de Tècnic/a Superior.

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

1.    Amb Titulació:    Cal tenir el títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
2.    Sense Titulació: Prova d’Accés

REQUISITS PER ACCEDIR A LA PROVA

Per inscriure’s a les proves d’accés a grau superior caldrà trobar-se en una de les
situacions següents:

•    Tenir complerts 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any de les proves.

•    Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any de les proves i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o ensenyaments d’esports de grau mitjà, del mateix grup d’itineraris, segons Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5072 – 18.2.2008 .

El document justificatiu és el títol, resguard de sol·licitud del títol.

 QUADRE D’ITINERARIS