Cicles formatius de grau mitjà

Introducció
Els cicles formatius són els ensenyaments que et preparen per a una determinada professió. Aquests poden ser de grau mitjà o de grau superior, i s’agrupen en famílies professionals  i tenen una durada entre 1.300 i 2000 hores. Una  part d’aquestes hores  està destinada  a la formació en un centre educatiu i una altra part, a la formació pràctica en centres de treball.  Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de Tècnic/a .

Què Oferim ?

⦁ Orientació acadèmica i professional

⦁ Suma fins a 2 punts a la nota de la prova d’accés a CFGS

Com Treballem ?

⦁ Avaluació contínua

⦁ Classes dinàmiques i participatives

Requisits:

⦁ Per a aquells joves majors de 17 anys (o que els compleixin durant el curs escolar) que no hagin obtingut la titulació d’ESO en un centre de secundària.

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Amb Titulació:
• Graduat/ada en educació secundària.
• Tècnic/a auxiliar (fp-1) o equivalent.
• Tècnic/a.
• La superació del primer cicle  d’ensenyament secundari experimental (14-16).
• La superació d’un mòdul professional  2 experimental.
• La superació íntegra dels dos primers  cursos de batxillerat unificat  polivalent o equivalent.
• La superació d’altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Sense Titulació ha de realitzar la prova d’Accés:

o    Cicles Formatius de Grau Mitjà.
o    Cicles Formatius de Grau Superior.
o    Universitat per a majors de 25 anys.

NORMATIVA  DE LES PROVES

Per inscriure’s a les proves d’accés a Grau Mitjà caldrà tenir com a mínim 17 anys o bé complir-los durant l’any en què es fa la prova.

LA PROVA

Comprendrà continguts de les matèries següents:

Llengua Catalana – Llengua Castellana – Idioma Estranger  – Matemàtiques – Ciències Socials – Tecnologia – Ciències Naturals – Educació Visual i Plàstica

Qualificació de la prova

La qualificació de la prova estarà compresa entre 0 i 10 i es calcularà aplicant la següent ponderació per a cada assignatura:

 1. Llengua Catalana – 15%
 2. Llengua Castellana – 15%
 3. Idioma Estranger (anglès) – 10%
 4. Matemàtiques – 25%
 5. Ciències Socials – 10%
 6. Tecnologia – 8’33%
 7. Ciències Naturals – 8’33%
 8. Eduació Visual i Plàstica – 8’33%

A les persones que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se’ls podrà sumar:

 •  La qualificació de la formació per a la preparació  ( sempre que sigui igual o superior a 5) multiplicada pel coeficient 0,40 .
 •  La qualificació  dels mòduls obligatoris  dels programes de qualificació professional inicial ( sempre  que sigui superior o igual a 5 i inferior a 8) multiplicada pel coeficient 0.40.
 •  La puntuació obtinguda en la valoració del currículum formatiu, professional i d’experiència.
 • La qualificació  obtinguda en el curs de preparació  o formació per la preparació de les proves.

Segons la Resolució EDU/505/2010 modifica la resolució EDU/1763/2009 de 12 de juny, que regula la formació per a les proves d’accés al cicles formatius. El nou coeficient a aplicar es del 0,4.

Segons aquesta resolució el nostre curs compta un 40 % de la prova sempre i quan l’alumne/a obtingui com a mínim un 4 de mitjana a la prova final.

En cap cas la puntuació total obtinguda no podrà ser superior a 10.

Les persones  aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declararan no aptes i en cap cas se’ls podrà  sumar una altra qualificació.

El tribunal avaluador expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada  APTA ( nota ) , on constarà la qualificació final obtinguda, amb dos decimals.

Itinerari formatiu: Ensenyaments professionals

Pots consultar-ho des d’aquest enllaç: Portal d’orientació acadèmica