PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 45 ANYS

La prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys  es va crear amb l’objectiu de possibilitat la inserció al món universitari a totes les persones que no posseeixin cap titulació que habiliti accedir a la universitat.

1.Normativa

1.1.  
Organització  

La prova d’accés a la universitat per als més grans de 45 anys és comuna per a totes les  universitats de Catalunya.

1.2. 
Requisits

Podran presentar-se a les proves d’accés als estudis per als més grans de 45 anys totes aquelles persones que reuneixin els següents requisits:
– Tenir 45 anys abans  de l’1 d’octubre de l’any de la prova.
– No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

1.3. Convocatòries

Les proves d’accés a la universitat  per als més grans de 45 anys es convoquen una vegada a l’any i cada alumne/a  disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per a superar-les.

2.  Les proves 

2.1.Continguts

La prova consta de tres exercicis:

•    Comentari de text

•    Llengua catalana

•    Llengua castellana

2.2 Entrevista  personal

Aquesta  entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.

•    Només  la realitzaran els candidats  que tinguin superada la prova d’accés per a més grans  de  45 anys.
•    Només tindrà validesa  l’any en què  es realitzarà  i per accedir a un sol centre – estudi.
•    S’ha de sol·licitar fent la preinscripció  universitària  a través del portal https://accesnet.gencat.cat ( per a les set universitats públiques de Catalunya i la de Vic ; per a la resta  cal adreçar-se directament a la universitat que es vulgui accedir. )