Graduat en educació secundària Obligatòria (GESO)

L’Etapa d’Educació Secundària Obligatòria es desglossa en  dos nivells, Nivell I  i Nivell II , que corresponen al 3er i 4rt d’ESO, on s’organitzen per àmbits i, aquests per mòduls.

Segons l’article  6 del Decret 96/1992, s’agrupen en els 2 àmbits:

Què Oferim ?

– Orientació acadèmica i professional

– Suma fins a 2 punts a la nota de la prova d’accés a CFGM 

Com Treballem ?

– Avaluació contínua

– Classes dinàmiques i participatives

Requisits:

– A partir de 15 anys que no hagin obtingut la titulació d’ESO.

– Per a alumnes que han finalitzat 3r i/o 4rt d’ESO i els ha quedat alguna assignatura pendent.

Àmbit Científic tecnològic:

L’àmbit  Científic Tecnològic  engloba tres grans  matèries  de coneixement  molt relacionades : Les Matemàtiques, les Ciències i la Tecnologia.  Aquest enfocament s’adequa  a la realitat dels avenços Científics i Tecnològics  que es donen actualment, la majoria dels quals han estat possible gràcies a l’estudi i recerca de disciplines tradicionals de les ciències ( Física, Química, matemàtiques, etc. )Recentment s’han incorporat  les competències en el tractament de la informació i les competències digitals que es defineixen com la capacitat de buscar , processar i comunicar informació  i transformar-la en coneixement.

L’assoliment d’aquestes competències implicarà el domini dels llenguatges i eines clau de les tecnologies  de la informació i la comunicació ( TIC’s) i saber  aplicar-les en l’activitat de l’aprenentatge així com en les  activitats de la vida personal, social i laboral.

Àmbit  Social:

L’àmbit de les Ciències Socials en el GESO ha de tenir com a finalitat ajudar a les persones  adultes a organitzar, estructurar i ampliar les seves  percepcions del món que l’envolta.Les competències pròpies  de l’àmbit són analitzar i valorar les diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica passats i presents per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica.

Els mòduls s’organitzen en tres nivells.

Mòduls: Comuns i opcionals

Comuns: Són els assenyalats en el currículum establert.

Opcionals: Estan en funció dels interessos i necessitats dels alumnes.

Per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria  (segon cicle d’ESO)  els alumnes  han de cursar  i superar o , si s’escau, convalidar o acreditar, un mínim  de 34 mòduls.