Auxiliar en Activitats d’Oficina i en Serveis Administratius Generals (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) s’adrecen al col·lectiu de joves  majors de 16 anys o bé els compleixin l’any natural de l’inici del programa, amb la fi d’afavorir la seva inserció social, educativa i laboral.

Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

A més, ofereixen l’oportunitat de realitzar una estada de pràctiques a l’empresa, on l’alumne posa en pràctica els continguts treballats en els mòduls formatius.

Destinataris

Pot accedir als Programes de Formació i Inserció  l’alumnat de més de 16 anys o que els compleixi durant l’any natural de l’inici del programa i, preferentment, de menys de 21 anys, que no hagi obtingut el títol  de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, es pot  incorporar als Programes de Formació i Inserció l’alumnat que hagi complert 15 anys abans del dia 1 de juliol de l’any natural  de l’inici del programa, sempre que es donin totes les circumstancies  i tots els requisits següents:

 • Que havent cursat el segon curs de l’educació secundària obligatòria, no estigui en condicions de promocionar a tercer.
 • Que hagi repetit ja una vegada en l’etapa d’educació secundària obligatòria.
 • La prèvia avaluació psicopedagògica corresponent i, si escau, l’avaluació acadèmica de l’equip docent, així com els informes previs que determini el departament competent en matèria d’educació.
 • El compromís escrit per l’alumne o alumna de cursar els mòduls per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 • Que s’hagin esgotat les vies ordinàries d’atenció a la diversitat previstes en la legislació vigent.

Estructura del PFI

Els Programes de Formació i Inserció han de respondre a un perfil professional, expressat a través de la competència general, les competències   professionals, socials i personals i la relació de qualificacions i unitats de competència  incloses al programa.

Els Programes de Formació i Inserció s’estructuren en:

a. Mòduls de formació professional (específics )

Aquests mòduls desenvolupen les competències del perfil professional i, en general, tenen com a referencia les unitats de competència de qualificacions professionals de nivell 1 de Catàleg de Qualificacions Professionals vigent a Catalunya.

Inclouen:

 • Ÿ  Mòduls referits a títols de formació professional bàsica
 • Ÿ  Mòduls de formació professional específica del perfil professional
 • Ÿ  Mòduls de formació professional comú a tots els perfils

b. Mòduls de formació general  (caràcter general)

Són mòduls formatius de caràcter general, per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals. Són els següents:

 • Ÿ  Estratègies i eines de comunicació
 • Ÿ  Entorn social i territorial
 • Ÿ  Estratègies i eines matemàtiques
 • Ÿ  Incorporació al món professional

c. Mòduls de tutoria:

En aquests mòduls es treballaran unitats destinades a les accions de seguiment i orientació de l’alumne/a, a més dels continguts següents:

 • Ÿ  Identitat personal i l’autoconeixement
 • Ÿ  Autonomia personal i les habilitats socials
 • Ÿ  Mediambient i la seva conservació
 • Ÿ  Treball en equip
 • Ÿ  Hàbits personals i en el treball

Avaluació

Realitzem una avaluació contínua de tots els mòduls. A més, l’alumnat  compta amb la figura del tutor que els hi fa un seguiment individualitzat del procés d’ensenyament- aprenentatge per tal d’adaptar-lo a les seves necessitats.

Preparació de proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà (cfgm)

Una vegada finalitzada la segona avaluació realitzarem diverses sessions formatives  per a preparar als alumnes per la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu principal és dotar a l’alumnat de totes les opcions possibles per  a poder continuar la seva  formació.

Un aspecte a tenir en consideració es que l’alumnat que es presenti a la prova d’accés sumarà el  20 % de la nota obtinguda en el PFI, sempre i quan  la nota mínima obtinguda a la prova sigui d’un 4 i la qualificació del PFI sigui positiva.

A més, tots aquells alumnes que la seva qualificació sigui major de 5 i menor de 8 quedaran exemptes de la part científica i tecnològica. Aquells que obtinguin una nota superior a 8 quedaran exemptes del total de la prova i la qualificació obtinguda en el PFI serà la nota d’accés.