Proves d’accés a Universitat per majors de 25 i 45 anys

 

Proves d’accés a  la Universitat per a majors 25 anys

Proves d’accés a  la Universitat per a majors 45 anys

 
 
 
1. Requisits                                  3. Les proves
2. Convocatòries                             3.1. Fase general
                                                     3.2. Fase específica
 

 La prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys s’ha creat amb l’objectiu de possibilitar la inserció al món universitari a totes les persones que ho hagin superat les PAU. 

Organització
La prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys és comuna per a totes les universitats de Catalunya.
 


1. Requisits
Podran presentar-se a les proves d’accés als estudis per als més grans de 25 anys totes aquelles persones que reuneixin els següents requisits:
• Tenir 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any de la prova.
• No tenir superades les PAU.2. Convocatòries

Les proves d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys es convoquen una vegada a l’any , on cada alumne/a disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per a superar-les.

Un cop superada la prova d’accés, els candidats poden presentar-se tantes vegades com ho desitgin per tal de millorar la seva qualificació. En aquest cas es tindrà en compte la qualificació més alta de totes les convocatòries

3. Les proves

Continguts
Les proves s’estructuren en dues fases:
• Fase General: igual per a tots els candidats.
• Fase Específica: estructurada en cinc opcions.

3.1. Fase General

La prova comuna té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats, per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya, a més del coneixement d’una llengua estrangera.

La Fase General consta de quatre exercicis:

1. Comentari de text.
2. Llengua catalana.
3. Llengua castellana.
4. Llengua estrangera (anglès).

3.2. Fase específica

La prova específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a l’opció d’accés escollida.

El candidat ha d’escollir una opció de les cinc següents:

a) Arts i Humanitats.
b) Ciències.
c) Ciències de la Salut.
d) Ciències Socials i Jurídiques .
e) Enginyeria i Arquitectura.

• El candidat ha d’escollir una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada.
• En funció de l’opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció.

El candidat ha d’escollir una de les cinc opcions. La prova específica consta de dos exercicis .

Les matèries que corresponen a cadascuna d’aquestes opcions són:

Opcions d'accès Matèries
A) Arts i humanitats Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l'art
Literatura
B) Ciències Biologia
Física
Matemàtiques
Química
C) Ciències de la salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
D) Ciències socials i jurídiques Economia de l'empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques
E) Enginyería i Arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l'empresa
Física
Matemàtiques
Química


El candidat que s’examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d’accés, s’haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés.

Per consultar quina és la branca de coneixement s’ha de consultar al web: http://estudisuniversitaris.gencat.cat

 
 

Proves d’accés a la Universitat per a majors 45 anys                                

1. Normativa                                              2. Les proves       

    1.1. Organització                                       2.1. Continguts

    1.2. Requisits                                             2.2. Entrevista personal

    1.3. Convocatòries


 

La prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys  es va crear amb l’objectiu de possibilitat la inserció al món universitari a totes les persones que no posseeixin cap titulació que habiliti accedir a la universitat.

 

1.Normativa


1.1.  
Organització  

La prova d’accés a la universitat per als més grans de 45 anys és comuna per a totes les  universitats de Catalunya.

 

1.2. 
Requisits

Podran presentar-se a les proves d’accés als estudis per als més grans de 45 anys totes aquelles persones que reuneixin els següents requisits:
- Tenir 45 anys abans  de l’1 d’octubre de l’any de la prova.
- No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.


1.3. Convocatòries

Les proves d’accés a la universitat  per als més grans de 45 anys es convoquen una vegada a l’any i cada alumne/a  disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per a superar-les.


 

2.  Les proves

2.1.Continguts

La prova consta de tres exercicis:

•    Comentari de text

•    Llengua catalana

•    Llengua castellana


2.2 Entrevista  personal

Aquesta  entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.

•    Només  la realitzaran els candidats  que tinguin superada la prova d’accés per a més grans  de  45 anys.
•    Només tindrà validesa  l’any en què  es realitzarà  i per accedir a un sol centre – estudi.
•    S’ha de sol·licitar fent la preinscripció  universitària  a través del portal https://accesnet.gencat.cat ( per a les set universitats públiques de Catalunya i la de Vic ; per a la resta  cal adreçar-se directament a la universitat que es vulgui accedir. )