Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Introducció
Els cicles formatius són els ensenyaments que et preparen per a una determinada professió. Aquests poden ser de grau mitjà o de grau superior, i s’agrupen en famílies professionals  i tenen una durada entre 1.300 i 2000 hores. Una  part d’aquestes hores  està destinada  a la formació en un centre educatiu i una altra part, a la formació pràctica en centres de treball.  Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de Tècnic/a .

 


ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Amb Titulació:
•    Graduat/ada en educació secundària.
•    Tècnic/a auxiliar (fp-1) o equivalent.
•    Tècnic/a.
•    La superació del primer cicle  d’ensenyament secundari experimental (14-16).
•    La superació d’un mòdul professional  2 experimental.
•    La superació íntegra dels dos primers  cursos de batxillerat unificat  polivalent o equivalent.
•    La superació d’altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Sense Titulació ha de realitzar la prova d’Accés:

o    Cicles Formatius de Grau Mitjà.
o    Cicles Formatius de Grau Superior.
o    Universitat per a majors de 25 anys.

 

NORMATIVA  DE LES PROVES

Per inscriure’s a les proves d’accés a Grau Mitjà caldrà tenir com a mínim 17 anys o bé complir-los durant l’any en què es fa la prova.

 

LA PROVA

  • Comprendrà continguts de les matèries següents:
1. Llengua Catalana 2. Llengua Castellana
3. Idioma Estranger 4. Matemàtiques
5. Ciències Socials 6. Tecnologia
7. Ciències Naturals 8. Eduació Visual i Plàstica
  • Qualificació de la prova

    La qualificació de la prova estarà compresa entre 0 i 10 i es calcula aplicant la següent ponderació per cada assignatura:

1. Llengua Catalana - 15% 2. Llengua Castellana - 15%
3. Idioma Estranger (anglès) - 10% 4. Matemàtiques - 25%
5. Ciències Socials - 10% 6. Tecnologia - 8'33%
7. Ciències Naturals - 8'33% 8. Eduació Visual i Plàstica - 8'33%

A les persones que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se'ls podrà sumar:

•    La qualificació de la formació per a la preparació  ( sempre que sigui igual o superior a 5) multiplicada pel coeficient 0,40 .

•    La qualificació  dels mòduls obligatoris  dels programes de qualificació professional inicial ( sempre  que sigui superior o igual a 5 i inferior a 8) multiplicada pel coeficient 0.40.

•    La puntuació obtinguda en la valoració del currículum formatiu, professional i d’experiència.

La qualificació  obtinguda en el curs de preparació  o formació per la preparació de les proves.

Segons la Resolució EDU/505/2010 modifica la resolució EDU/1763/2009 de 12 de juny, que regula la formació per a les proves d’accés al cicles formatius. El nou coeficient ha aplicar es del 0,4.

Segons aquesta resolució el nostre curs compta un 40 % de la prova sempre i quan l’alumne/a obtingui com a mínim un 4 de mitjana a la prova final.

En cap cas la puntuació total obtinguda no podrà ser superior a 10.

Les persones  aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declararan no aptes i en cap cas se’ls podrà  sumar una altra qualificació.

El tribunal avaluador expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada  APTA ( nota ) , on constarà la qualificació final obtinguda, amb dos decimals.
 

Itinerari formatiu: Ensenyaments professionals
 

Pots consultar-ho des d'aquest enllaç: Portal d'orientació acadèmica