Graduat en educació secundària Obligatòria (GESO)

L’Etapa d’Educació Secundària Obligatòria es desglossa en  dos nivells , Nivell I  i Nivell II , que corresponen al 3er i 4rt d’ESO, on s’organitzen per àmbits i, aquests per mòduls.

Segons l’article  6 del Decret 96/1992, s’agrupen en els 3 àmbits:

 • Àmbit de la Comunicació:

  La formació de les persones adultes ha de centrar-se en la seva inclusió i participació en una societat plural, multilingüe i multicultural.

  Per tal de fomentar la cohesió social, caldrà aplicar la legislació referent a la Llei de Política Lingüística on,  estableix la Llengua Catalana com la pròpia de Catalunya,  com també ho és el castellà – llengua oficial de l’Estat. El català és, a més, la llengua vehicular  d’aprenentatge en l’educació. Hem de garantir  l’aprenentatge d’almenys dues de les llengües, i alhora, s’ha de  garantir l’aprenentatge d’almenys una llengua estrangera.

  En acabar el GESO, l’alumnat ha de  dominar el Català, el  Castellà i ha de conèixer una o dues llengües  estrangeres.

 • Àmbit Científic tecnològic:

  L’àmbit  Científic Tecnològic  engloba tres grans  matèries  de coneixement  molt relacionades : Les Matemàtiques, les Ciències i la Tecnologia.  Aquest enfocament s’adequa  a la realitat dels avenços Científics i Tecnològics  que es donen actualment, la majoria dels quals han estat possible gràcies a l’estudi i recerca de disciplines tradicionals de les ciències ( Física, Química, matemàtiques, etc. )

  Recentment s’han incorporat  les competències en el tractament de la informació i les competències digitals que es defineixen com la capacitat de buscar , processar i comunicar informació  i transformar-la en coneixement.

  L’assoliment d’aquestes competències implicarà el domini dels llenguatges i eines clau de les tecnologies  de la informació i la comunicació ( TIC’s) i saber  aplicar-les en l’activitat de l’aprenentatge així com en les  activitats de la vida personal, social i laboral.

 • Àmbit  Social:

  L’àmbit de les Ciències Socials en el GESO ha de tenir com a finalitat ajudar a les persones  adultes a organitzar, estructurar i ampliar les seves  percepcions del món que l’envolta.

  Les competències pròpies  de l’àmbit són analitzar i valorar les diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica passats i presents per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica.

Els mòduls s’organitzen en tres nivells.

▪    Mòduls: Comuns i opcionals.
▪    Comuns: Són els assenyalats en el currículum establert.
▪    Opcionals: Estan en funció dels interessos i necessitats dels alumnes.

Per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria  (segon cicle d’ESO)  els alumnes  han de cursar  i superar o , si s’escau, convalidar o acreditar, un mínim  de 34 mòduls.