Classes de reforç i ampliació

Classes de reforç i ampliació - Tècniques d’estudi - Alumnat amb TDAH

 

Professors                                        Pedagogia Aplicada

Alumnes                                           El tutor

Seguiment personalitzat                 Horaris

Grups

 

Tècniques d’estudi

Què són?

Per a què serveixen?

Com s'aprenen? 

 

Alumnat amb TDAH

Introducció                                       Seguiment de l'alumnat

Docència                                           Compatibilitat

Alumnes                                            Horaris 

 

Característiques principals del servei

Adaptabilitat: El nostre centre ha creat una àrea destinada especialment per a l’estudiant, on treballem les matèries o àmbits en els quals l’alumne/a presenta una major dificultat en el seu aprenentatge, o bé necessiti ampliar els seus coneixements.


Tutor personal: A cada alumne/a se li assignarà un tutor, el qual serà l’encarregat de posar-se en contacte amb l’escola o institut per tal de sol·licitar un informe acadèmic, que serà la base de la nostra tasca.

Atenció personalitzada: A cada alumne/a se li aplicarà unes accions concretes, elaborant així unes classes totalment personalitzades en funció de les seves necessitats. Aquestes normalment vénen donades per falta de motivació, falta de comprensió de la matèria, falta del nivell adequat, etc.

Avaluació continuada: De forma trimestral es lliurarà un informe realitzat pel tutor del grup on constarà les característiques de l’alumne/a tal com, assignatures estudiades, evolució, etc.

Els horaris seran majoritàriament de les 17:00 fins a les 21:00 aproximadament i de dilluns a divendres i els grups d’alumnes estaran formats per un màxim de quatre per professor.

Classes de Reforç i Ampliació de Primària, ESO, Batxillerat, Universitat

 

Els professors que imparteixen  aquestes classes  són els encarregats  de detectar les mancances i/o problemes  de cada alumne/a. En cada cas,  adoptaran el mètode pedagògic més adequat, sempre  en relació,  a la seva  edat i  seva necessitat educativa. Tots  són llicenciats i compten amb una àmplia  experiència en el món educatiu.
 


Els alumnes  que assisteixen a aquestes classes  de reforç presenten  característiques ben diverses. Aquest fet ens comporta a treballar de forma individual per a cada alumne/a, amb la finalitat d’esbrinar quines són les seves característiques i necessitats.

Les accions que majoritàriament realitzem són les següents:

1.- Treballar i assolir aquells  conceptes, de qualsevol assignatura, que l’alumne/a no ha entès o bé no ha arribat a comprendre correctament.

Aquesta manca de comprensió pot venir determinada per diversos factors: manca de motivació i/o concentració,  problemes de comprensió i/o  de  concentració,...

Per tant, la finalitat d’aquestes classes  es motivar a l’alumne i ajudar-los en temes no assolits, i així aconseguir que  segueixi el ritme del seu curs.

2.- Crear un hàbit  d’estudi per tal que l’alumne adopti un bon mètode d’estudi i assoleixi el objectius del curs satisfactòriament.

Tot i així sempre ens adeqüem sempre a les necessitats de cada alumne/a. 


El seguiment que apliquem a cada alumne/a consisteix en l’elaboració d’un informe trimestral en el qual quedarà palesa tota l’evolució de l’alumne/a.
Aquest informe serà tot un recull de la feina diària al nostre centre,  on quedarà reflectida totes les assignatures que hem anat treballant i quina ha esta la seva evolució,  a més, de tot un seguit de suggeriments referents al món educatiu.    


Els nostres grups estan formats per un màxim de quatre alumnes per professor i aquests estan organitzats per cursos.

Una vegada  reservada  la sessió l’alumne/a  pot fer o realitzar més d’una assignatura,  sempre tenint en compte,  que si no és del mateix àmbit haurà canviar de professor i/o d’aula. 


La creació de grups molt reduïts ens facilita molt el contacte  amb l’alumne/a, fet que ens permet  establir uns forts lligams afavorint així la comunicació i l’interès per l’estudi en general.

Aquestes classes es caracteritzen per donar resposta a tots els dubtes que presenti l’alumne/a , realitzant una part teòrica i una de pràctica.

També un dels trets més importants és la de la creació d’un bon hàbit d’estudi. 


Les funcions bàsiques del tutor  són les següents:

•    Posar-se en contacte amb l’escola o institut per a l’elaboració d’un pla formatiu, que anirà en funció de les característiques de cada alumne/a.
•    Realitzar un seguiment personalitzat per vetllar pel bon rendiment de l’alumne/a.
•    Elaborar un informe trimestral, que posteriorment es lliurarà als pares, on podran avaluar l’evolució de l’alumne/a. 


La franja horària establerta per a la formació complementària està distribuïda de dilluns a divendres des de les 16:00 fins a les 21:00.    

El nombre d’hores de les classes és il·limitat i dependrà de les necessitats de cada alumne,  tenint en compte que els períodes d’exàmens s’ofereix la possibilitat d’ampliar-les.
 

 

Tècniques d'Estudi

 

Què són?

Les tècniques d’estudi són tots aquells recursos dels quals disposa l’estudiant que li faciliten l’estudi. Són una sèrie d’activitats específiques que s’aprenen amb la pràctica i poden ser utilitzades de forma mecànica.

Són una de les variables que més influeix en l’èxit escolar.

Dins aquestes tècniques s’hi inclouen aspectes com l’organització del temps d’estudi, la presa d’apunts, com subratllar, com fer un esquema, com fer un bon resum, la velocitat lectora, l’agilitat atencional, la resistència a la distracció, la potenciació de la concentració... així com l’afrontament dels exàmens i la motivació per l’estudi.

 

Per a què serveixen?

Les tècniques d’estudi permeten utilitzar els potencials de cada alumne i motivar-los a mesura que entenen els continguts acadèmics, aprenen a preparar millor els exàmens i millora els seu rendiment acadèmic. Per tant, serveixen per:

  • Aprendre de forma més ràpida i optimitzant el temps
  • Organitzar les sessions d’estudi
  • Planificar el temps d’estudi

Com s’aprenen?

De la mateixa manera que no cal utilitzar les mateixes tècniques per totes les assignatures, no tots els alumnes es trobaran còmodes amb les mateixes tècniques, sinó que cal que aquestes s’adaptin al estil d’aprenentatge de cadascú.

Per tant, hi ha diferents factors que intervenen en el seu procés d’aprenentatge:

  1. Trets característics de l’alumne/a: cal conèixer les habilitats, el coneixements previs, les motivacions,.. que intervenen en l’aprenentatge de l’estudiant i com afronta les tasques.
  2. Característiques dels materials d’aprenentatge:  implica el grau de complexitat, la seva organització lògica, el format de presentació... aspectes que ens permetran escollir la tècniques optima en funció dels continguts.
  3. Objectius i criteris de la tasca encomanada: quines són les demandes d’aprenentatge i la solució de problemes que es planteja a l’aprenent en les diferents situacions escolars. 

 

Alumnat amb TDAH

 

Introducció
Com a Centre de Formació d’Adults disposem d’una àrea destinada a la formació complementària. Aquesta està destinada especialment per a l’estudiant, on treballem les matèries o àmbits en els quals l’alumne/a presenta una major dificultat en el  seu aprenentatge, o bé necessiti  ampliar els seus coneixements.

Considerant que els  alumnes  experimenten  canvis de forma constant i presenten necessitats diverses, hem cregut oportú crear un nou espai destinat a tractar els alumnes que presentin dificultats en l’aprenentatge, més concretament, en alumnes que presentin algun Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperativitat, en qualsevol dels seus subtipus. Aquests alumnes es manifesten per una manca d’atenció, impulsivitat i/o hiperactivitat.

Les  nostres actuacions es fonamenten per fer un seguiment exhaustiu de la seva evolució formativa on treballarem, si s’escau, el seu currículum formatiu i sobre totes les tècniques de concentració, gestió i jerarquització del temps i, sobre tot, l’organització de les seves tasques formatives.

Aquestes tasques no es poden dur a terme de forma individual, per això s’establiran vincles entre l’Escola ⇔ Psicòlegs ⇔ Pares, fomentant el treball en grup i assegurant-nos del compliment de les fites proposades, a més d’establir quin i com serà el pla d’intervenció.

Aquestes classes es realitzaran de forma individual, elaborant un pla específic per a cada alumne/a , on hem destinat uns horaris molt flexibles que han de permetre l’alumne/a poder compaginar aquesta amb d’altres activitats.

En aquest dossier informatiu hem volgut fer un petit recull dels trets més importants sobre el TDA-H i com podem ajudar als alumnes a assolir els seus objectius formatius i, sobre tot , millorar la seva qualitat de vida.
 

Docència
L’equip docent és el responsable de dur a terme la formació específica per a alumnes que presenten el trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, aquests  són   professors especialitzats i/o pedagogs.

La nostra funció és la d’organitzar totes les activitats formatives  de l’alumne/a i  millorar les seves competències acadèmiques.

 Aquestes tasques les durem a terme mitjançant les següents  activitats:

•    Establir lligams entre l’escola i/o institut i, si s’escau  amb el psicòleg , per tal d’establir i dissenyar quin serà el seu pla específic d’intervenció exclusiu per a cada alumne/a.
•    Realitzar un  seguiment personalitzat per vetllar pel bon rendiment de l’alumne/a.
•    Elaborar una agenda  que ha de permetre  estar en contacte i interaccionar amb  l’escola ⇔  la família ⇔ Psicòleg .
•    Potenciar totes relacions interpersonals amb l’objectiu d’afavorir  i millorar la seva integració social.
 Les Classes
Inicialment i com a punt de partida, el nostre objectiu consistirà en esbrinar  quines són les necessitats reals de l’alumne/a i,  en relació al seu  tipus de predomini, s’elaboraran les accions pertinents, on fixarem els  objectius,  l’organització del temps, etc. Creant un ambient i un mètode de treball idoni  que ens ha de permetre poder superar  els objectius establerts en el seu currículum escolar , a més  de millorar la seva qualitat de vida.

Les característiques més rellevants de les nostres classes:
•    Indentificar  els aspectes  positius del trastorn  i els reptes personals de l’alumne/a.
•    Enfocar a l’estudiant  a la identificació de les prioritats i jerarquització sobre les activitats de l’escola , el descans i el temps d’oci.
•    Potenciar la seva autoestima i el seu autocontrol.
•    Estructurar, anticipar , planificar i organitzar el temps i  l’espai de l’alumne/a amb l’ajut de la seva agenda personal.

A més de treballar els aspectes derivats del trastorn , en aquestes classes també  podem treballar amb un segon terme, tot el que fa referència al seu currículum formatiu , repassant i ampliant totes les assignatures  que presentin algun tipus de dificultat, a més de  fomentant un bon hàbit d’estudi.
 

Alumnes
En front a la diversitat que presenten els alumnes, hem creat un espai dedicat exclusivament  als alumnes que  se’ls ha diagnosticat  el Trastorn per Dèficit d’Atenció  amb o sense  Hiperactivitat (TDAH) en qualsevol dels seus subtipus.

Considerant com influeixen els diferents trastorns és convenient  tractar-los  de forma individual, tot i que  en funció del grau o del subtipus predominant, podem formar  grups de dos a  tres alumnes com a màxim.

El contingut i desenvolupament de les classes anirà en consonància segons  l’etapa educativa que l’alumne/a estigui cursant. Tot seguit podem veure alguns exemples de com afrontarem els diferents nivell escolars:

•    Educació Primària: Es desenvoluparan activitats específiques per als tres cicles i, de forma específica les  següents competències:

–    Comunicativa Lingüística: Dificultats de la llengua i els grups consonàntics, comprensió lectora, desmotivació lectora, dificultats en l’escriptura, faltes d’ortografia, etc.

–    Competència Matemàtica: Comprensió dels anunciats, identificar les operacions,  càlcul mental, etc.

•    Educació Secundària : Es desenvoluparan activitats específiques per als dos cicles i, de forma específica als  següents àmbits:

–    Àmbit de la Comunicació: Comprensió lectora, errades ortogràfiques, expressió escrita, etc.  

–    Àmbit Cientificotècnic: Comprensió, resolució de problemes i, identificar els diferents tipus d’operacions, etc.

Aquest és un petit exemple de les activitats que realitzarem, donat que per a cada alumne/a se’l considerarà com a únic, on conjuntament amb l’escola decidirem quines són les competències que més hem d’incidir.
 

Seguiment de l’alumne/a
Per a poder avaluar de  forma contínua als alumnes se’ls hi lliurarà una agenda on a cada sessió formativa s’aniran apuntant  i afegint totes les activitats realitzades, a més de les taques que haurà de realitzar l’alumne/a.

La utilització d’aquesta agenda ens ha de permetre la comunicació entre  l’Escola ⇔ Psicòleg ⇔ Pares ⇔ Cev. Excellens, on totes les parts implicades en el procés podran verificar , anotar i suggerir qualsevol comentari o anotació. Tot i així sempre podrem emprar les vies clàssiques de comunicació.


 

Compatibilitat
Les classes específiques  per a alumnes amb TDAH  sempre les podrem compaginar amb les classes de reforç, de la nostra àrea de formació complementària, així a més de treballar els aspectes propis del trastorn, també treballarem els àmbits i/o assignatures on l’alumne/a  no hagi assolit els objectius establerts del seu currículum formatiu.


Horaris
La franja horària establerta per a la formació complementària està distribuïda de dilluns a divendres des de les 16:00 fins a les 21:00.    

El nombre d’hores de les classes és il·limitat i dependrà de les necessitats de cada alumne,  tenint en compte que els períodes d’exàmens s’ofereix la possibilitat d’ampliar-les.