Cicles formatius de grau superior

INTRODUCCIÓ                                                         LA PROVA

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS                            QUALIFICACIÓ DE LA PROVA

REQUISITS PER ACCEDIR A LA PROVA                  SUMA FINS A 2 PUNTS MÉS A LA PROVA

QUADRE D'AFINITATS I ITINERARIS
 


INTRODUCCIÓ
 

Els cicles formatius són els ensenyaments que et preparen per a una determinada professió. Aquests poden ser de grau mitjà o de grau superior, i s’agrupen en famílies professionals  i tenen una durada entre 1.300 i 2000 hores. Una  part d’aquestes hores  està destinada  a la formació en un centre educatiu i una altra part, a la formació pràctica en centres de treball.  Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de Tècnic/a Superior.

 

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

1.    Amb Titulació:    Cal tenir el títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
2.    Sense Titulació: Prova d’Accés

 

REQUISITS PER ACCEDIR A LA PROVA

Per inscriure’s a les proves d’accés a grau superior caldrà trobar-se en una de les
situacions següents:

•    Tenir complerts 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any de les proves.

•    Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any de les proves i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o ensenyaments d’esports de grau mitjà, del mateix grup d’itineraris, segons Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5072 – 18.2.2008 .

El document justificatiu és el títol, resguard de sol·licitud del títol.


QUADRE D'AFINITATS / ITINERARIS :

 

LA PROVA

Part comuna
Comprendrà continguts de les matèries següents:

1.- Llengua Catalana
2.- Llengua Castellana
3.- Idioma Estranger (anglès)
4.- Matemàtiques

Part específica
Comprendrà continguts de les matèries que corresponen a cada Cicle Formatiu. Sempre són dues assignatures relacionades amb el cicle formatiu que es cursarà.

Quadre Específiques:

Famílies professionals o Cicles Formatius Matèries - Opció A
- Arts gràfiques
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació mecànica
- Fusta, moble i suro
- Imatge i so (excepte el CFGS producció d'audiovisuals, ràdio i espectacle)
- Indústries extractives
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Marítimo-pesqueres (excepte el CFGS processos d'ennobliment tèxtil)
- Tèxtil, confecció i pell (excepte el CFGS processos d'ennobliment tèxtil)
- Transport i manteniment de vehicles
- Vidre i ceràmica
- Física
- Tecnologia Industrial
- Dibuix tècnic
Famílies professionals o Cicles Formatius Matèries - Opció B
- Activitats Físiques i esportives
- Agrària
- Imatge personal
- Indústries alimentàries
- Marítimo-pesqueres (només el CFGS Producció agrícola)
- Química
- Sanitat
- Seguretat i medi ambient
- Tèxtil, confecció i pell (només el CFGS processos d'ennobliment tèxtil)
- Biologia
- Ciències de la Terra i del Medi ambient
- Química
- Educació Física (Només la poden triar les persones aspirants que s'inscriuen per als cicles formatius de grau superior de la família professional d'activitats físiques i esportives, i és obligatòria per a elles).
Famílies professionals o Cicles Formatius Matèries - Opció C
- Administració i Gestió
- Comerç i Màrqueting
- Imatge i so (només el CFGS producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles)
- Hosteleria i Turisme
- Serveis Sòcio-culturals i a la Comunitat
- Geografia
- Economia de l'empresa
- Psicologia i Sociologia
- Segona llengua estrangera: anglès o francès (ha de ser diferent de la llengua estrangera triada a la part comuna).

QUALIFICACIÓ DE LA PROVA

•    La qualificació  global de la prova està  compresa entre 0 i 10 .
•    La qualificació de la part comuna és la mitjana  aritmètica de les quatre matèries que  la conformen.
•    La qualificació de la part específica  és la mitjana de les dues matèries triades.
•    La qualificació global  de la prova és la mitjana  aritmètica de les dues parts, la comuna i l’específica.

–    Les persones  aspirants han d’obtenir una qualificació mínima de 3 a cada una de les parts per fer les mitjanes i, si és el cas, superar la prova.

•    A les persones  que obtinguin una qualificació igual o superior al 4 se’ls podrà sumar :

•    La qualificació  obtinguda en el curs de preparació  o formació per la preparació de les proves.

 

Segons la Resolució ENS/226/2015, de 12 de febrer que regula la formació per a les proves d’accés al cicles formatius. El nou coeficient ha aplicar és del 0,2.

 


Segons aquesta resolució el nostre curs compta un 20 % de la prova sempre i quan l’alumne/a obtingui com a mínim un 4 de mitjana a la prova final.

•    La qualificació  obtinguda  en la valoració del currículum formatiu, professional i d’experiència, si escau.

Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total o superior a 5 seran considerades aptes.

En cap cas la puntuació total obtinguda no podrà ser superior a 10.

El tribunal avaluador expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada APTA ( nota ) , on constarà la qualificació final obtinguda, amb dos decimals, i el nom del cicle  formatiu de grau superior a què pot accedir.

Pots obtenir més informació de la prova clicant aquí