Auxiliar en Activitats d'Oficina i en Serveis Administratius Generals (PFI)

Destinataris                                                Avaluació                    

Estructura del PFI                                      Preparació prova d'accés CFGM

Formació en Centres de Treball (FCT)                                              


 

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) s’adrecen al col·lectiu de joves  majors de 16 anys o bé els compleixin l’any natural de l’inici del programa, amb la fi d’afavorir la seva inserció social, educativa i laboral.

Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. 

A més, ofereixen l’oportunitat de realitzar una estada de pràctiques a l’empresa, on l’alumne posa en pràctica els continguts treballats en els mòduls formatius.

 

Destinataris

Pot accedir als Programes de Formació i Inserció  l’alumnat de més de 16 anys o que els compleixi durant l’any natural de l’inici del programa i, preferentment, de menys de 21 anys, que no hagi obtingut el títol  de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, es pot  incorporar als Programes de Formació i Inserció l’alumnat que hagi complert 15 anys abans del dia 1 de juliol de l’any natural  de l’inici del programa, sempre que es donin totes les circumstancies  i tots els requisits següents:

 • Que havent cursat el segon curs de l’educació secundària obligatòria, no estigui en condicions de promocionar a tercer.
 • Que hagi repetit ja una vegada en l’etapa d’educació secundària obligatòria.
 • La prèvia avaluació psicopedagògica corresponent i, si escau, l’avaluació acadèmica de l’equip docent, així com els informes previs que determini el departament competent en matèria d’educació.
 • El compromís escrit per l’alumne o alumna de cursar els mòduls per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 • Que s’hagin esgotat les vies ordinàries d’atenció a la diversitat previstes en la legislació vigent.                                                     

Estructura del PFI

Els Programes de Formació i Inserció han de respondre a un perfil professional, expressat a través de la competència general, les competències   professionals, socials i personals i la relació de qualificacions i unitats de competència  incloses al programa.

Els Programes de Formació i Inserció s’estructuren en:

    a. Mòduls de formació professional (específics )

Aquests mòduls desenvolupen les competències del perfil professional i, en general, tenen com a referencia les unitats de competència de qualificacions professionals de nivell 1 de Catàleg de Qualificacions Professionals vigent a Catalunya.

Inclouen:

 • Ÿ  Mòduls referits a títols de formació professional bàsica
 • Ÿ  Mòduls de formació professional específica del perfil professional
 • Ÿ  Mòduls de formació professional comú a tots els perfils

b. Mòduls de formació general  (caràcter general)

Són mòduls formatius de caràcter general, per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals. Són els següents:

 • Ÿ  Estratègies i eines de comunicació
 • Ÿ  Entorn social i territorial
 • Ÿ  Estratègies i eines matemàtiques
 • Ÿ  Incorporació al món professional

c. Mòduls de tutoria:

En aquests mòduls es treballaran unitats destinades a les accions de seguiment i orientació de l’alumne/a, a més dels continguts següents:

 • Ÿ  Identitat personal i l’autoconeixement
 • Ÿ  Autonomia personal i les habilitats socials
 • Ÿ  Mediambient i la seva conservació
 • Ÿ  Treball en equip
 • Ÿ  Hàbits personals i en el treball

Formació en Centres de Treball (FCT)

Dins els mòduls de Formació Professional s’inclouen 180 hores de pràctiques en un centre de treball. Aquestes pràctiques  es realitzaran en empreses de Vilafranca i rodalies, on gaudim d’un gran teixit empresarial, que alhora és multisectorial. Això ens permet adaptar les diferents necessitats empresarials i la diversitat de l’alumnat.

Avaluació

Realitzem una avaluació contínua de tots els mòduls. A més, l’alumnat  compta amb la figura del tutor que els hi fa un seguiment individualitzat del procés d’ensenyament- aprenentatge per tal d’adaptar-lo a les seves necessitats.

Preparació Proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

Una vegada finalitzada la segona avaluació realitzarem diverses sessions formatives  per a preparar als alumnes per la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu principal és dotar a l’alumnat de totes les opcions possibles per  a poder continuar la seva  formació.

Un aspecte a tenir en consideració es que l’alumnat que es presenti a la prova d’accés sumarà el  20 % de la nota obtinguda en el PFI, sempre i quan  la nota mínima obtinguda a la prova sigui d’un 4 i la qualificació del PFI sigui positiva.

A més, tots aquells alumnes que la seva qualificació sigui major de 5 i menor de 8 quedaran exemptes de la part científica i tecnològica. Aquells que obtinguin una nota superior a 8 quedaran exemptes del total de la prova i la qualificació obtinguda en el PFI serà la nota d’accés.